Chi ngân sách hơn 10,26 tỷ đồng, 28% chi cho đầu tư phát triển

Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 tỷ đồng, trong đó dành 28% cho đầu tư phát triển. Tỷ lệ huy động ngân sách quốc gia bình quân giai đoạn 2021-2025 không dưới 16% GDP, trong đó thuế và phí chiếm khoảng 13-14% GDP, thu nhập nội địa bình quân chiếm khoảng 85-86% tổng thu nhập ngân sách nhà nước.. Điều này cho thấy thu ngân sách cả nước tiếp tục phát triển theo hướng tăng thu nội địa, giảm thu xuất nhập khẩu. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về chương trình hành động của Bộ Tài chính về chi cho đầu tư phát triển!

Chương trình hành động của Bộ Tài chính

Chương trình hành động của Bộ Tài chính
Chương trình hành động của Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 7/9/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026. Một số chỉ tiêu cụ thể được nêu tại Chương trình hành động. Đó là cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cụ thể: Xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN giai đoạn 2021-2025 hợp lý. Nó vừa có sức cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư. Qua đó để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. Trong đó, trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân; vừa đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Thực hiện đúng dự toán NSNN được Quốc hội quyết định. Đồng thời, kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước. Qua đó đảm bảo bình quân giai đoạn 2021-2025 ở mức 3,7% GDP. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phấn đấu: Tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng. Trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%. Tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.

Các mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công

Các mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công
Các mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng.. Trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300 nghìn tỷ đồng. Nó được chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng… Như vậy, theo Chương trình này, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, chi cho đầu tư dù cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.

Đối với nợ công, bảo đảm an toàn nợ công với các mục tiêu: Trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP (giai đoạn trước là 65% GDP). Ngưỡng cảnh báo là 55% GDP,  trần nợ Chính phủ hằng năm không quá 50% GDP. Ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

Nghị quyết cũng giao tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 là 3,068 triệu tỷ đồng. Trong đó, mức vay của ngân sách trung ương khoảng 2,9 triệu tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148.000 tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 35.300 tỷ đồng.

Hạn mức bảo lãnh Chính phủ, hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA; vay ưu đãi nước ngoài trong 5 năm tới. Nó được yêu cầu có tốc độ tăng năm sau không vượt quá tốc độ tăng GDP. Riêng hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm. Hạn mức rút vốn ròng các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cả giai đoạn không quá 76.500 tỷ đồng và hạn mức rút vốn các khoản Chính phủ vay về cho vay lại không quá 222.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *