Hoàn thiện phiên bản đầu tiên của Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch

Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo các ban ngành gấp rút chuẩn bị những...